Nevēlies pārdot meža īpašumu? Pārdod ciršanas tiesības!

Ja vēlies gūt ieņēmumus no meža, vienlaikus saglabājot to kā savu īpašumu, alternatīva ir ciršanas tiesību pārdošana. Tas nozīmē, ka īpašnieks piedāvā iegādāties savā mežā augošos kokus, bet zeme, uz kuras tie aug, paliek viņa īpašumā.

Kā iegūt ciršanas tiesības?
Vispirms Valsts meža dienestā ir jāsaņem ciršanas apliecinājums. Meža īpašnieki, kuriem ir daudz zināšanu un pieredzes meža apsaimniekošanā, šo procesu parasti organizē paši. Tāpat viņi paši vai ar speciālistu palīdzību nosaka aptuveno vērtību, lai varētu pircējiem piedāvāt mežizstrādes darbiem sagatavotās cirsmas. Cita lieta, ja nav nojausmas, ar ko sākt, nav brīvu līdzekļu, lai sagatavotu mežu ciršanai un saņemtu ciršanas apliecinājumu. Tādā gadījumā sagatavošanās procesu un finanšu slogu var atstāt pircēja ziņā, piedāvājot iegādāties ciršanas tiesības uz mežā augošajiem kokiem.

Kopš 2023. gada ievērojami pieaugusi maksa (valsts nodeva) par ciršanas apliecinājuma saņemšanu. Līdzšinējo 4,27 eiro vietā jārēķinās ar paaugstinātu maksu galvenajām cirtēm (kailcirtēm un izlases cirtēm) – atkarībā no platības 30–70 eiro; kopšanas cirtēm – atkarībā no platības 20–30 eiro; vienā apliecinājumā iekļauj ne vairāk kā trīs viena veida cirtes.

Jāatrunā viss, pirms līgums noslēgts
Lai pārdotu mežā augošos kokus jeb ciršanas tiesības, ir nepieciešama spēkā esoša meža inventarizācija jeb taksācija. Taksācija ir derīga 20 gadus. Pārējo darbu veiks potenciālais pircējs. Pircējs, ņemot vērā informāciju par mežu, izvērtēs un sagatavos cenas piedāvājumu. To galvenokārt nosaka tirgus tendences – pieprasījums pēc mežā augošajām koku sugām un aktuālā cena ne tikai vietējā, bet arī pasaules tirgū. Piemēram, kad pieprasījums pēc malkas sortimenta sarūk, arī meža vērtība, kurā dominē baltalksnis, samazinās. Ja no meža īpašnieka puses nav saņemti īpaši norādījumi, ar ko, veicot cenas aprēķinu, jārēķinās pircējam, visbiežāk tajā tiek iekļauts maksimālais darbu plāns, ko pieļauj mežs un normatīvi. Vēlāk, ņemot vērā šo plānu, pircējs veiks meža sagatavošanu ciršanai: organizēs stigošanu, caurmēru mērīšanu, gatavos skices, robežstigu tīrīšanu – visu, kas nepieciešams ciršanas apliecinājuma saņemšanai.
Lai nerastos pārpratumi, piemēram, pircējs veicis samaksu meža īpašniekam pēc maksimālā darbu plāna, ieguldījis resursus, lai sagatavotu mežu ciršanai un saņemtu ciršanas apliecinājumu, bet meža īpašnieks pārdomā un nevēlas veikt izstrādi kādā konkrētā platībā, par visu jāvienojas pirms darbu sākšanas. Citādi, šādā veidā radot zaudējumus pircējam, pārdevējam var nākties atmaksāt nogabala vērtību un ieguldītos līdzekļus. Tāpēc svarīgi atcerēties: ja īpašniekam ir koki vai nogabali, ko vēlas saudzēt, ja kādā nogabalā nevēlas veikt kailcirti vai vispār nevēlas kailcirti, ja vienīgais šķērslis pārdot ciršanas tiesības, ir meža inventarizācija, kurai beidzies derīguma termiņš, meža īpašniekam ar pircēju šis viss jāpārrunā un jāparedz, pirms līgums noslēgts! Ir ļoti svarīgi, ja abas puses ir uz viena viļņa un saprotas!

Pircējam jāatbild par mežistrādes rezultātu
Ciršanas tiesību darījumi sastāv no divām daļām – pirmsizstrādes un pēcizstrādes posma. Pirmsizstrādes posms ir brīdis, kad saņemts labākais cenas piedāvājums un tiek noslēgts līgums. Taču ļoti bieži saimnieki aizmirst par pēcizstrādes posmu. Vai pircējs, kurš piedāvā augstāko cenu, būs gatavs uzņemties atbildību par sava darba rezultātu? Vai pēc mežistrādes darbiem izlīdzinās meža tehnikas iebrauktās risas, sakārtos ceļus un caurtekas sākotnējā to stāvoklī, sakops krautuves? Vai pircējs pēc izstrādes sagatavos pārskatu par to, kas mežā veikts, lai to iesniegtu Valsts meža dienestā un lai saimniekam būtu pieejama korekta informācija par savu mežu? Izvēloties pircēju, tas ir jāpārrunā.

Populārākie ciršu veidi
1. Kailcirte – pilnīga meža nociršana. Kailcirte tiek īpaši regulēta ar normatīviem, gan nosakot ciršanas parametrus un nepieciešamo dokumentāciju, gan ierobežojot tās kopējo platību. Jāņem vērā, ka pēc kailcirtes piecu gadu laikā mežs ir jāatjauno – ja tas nav noticis dabiski, mežs jāiestāda. Turklāt saimniekam finansējums meža atjaunošanai jau ir paredzēts darījuma brīdī: ciršanas tiesību gadījumā 25% no pārdošanas cenas netiek aplikti ar IIN, lai šī summa tiktu novirzīta meža atjaunošanai.
2. Izlases cirte ir daļēja vai pakāpeniska meža nociršana, tomēr tas nekad netiks nocirsts pilnībā. Šī var būt alternatīva, cērtot dažādu vecumu mežu vai vietās, kur aizliegta kailcirte. Šādu ciršanas metodi mēdz izvēlēties saimnieki, kuri dod priekšroku meža apsaimniekošanai bez kailcirtēm. Tomēr ar šādu izvēli jābūt ļoti uzmanīgam un īpaši zinošam, lai efekts nekļūtu par defektu.
3. Ar kopšanas cirti uzlabo meža augšanas apstākļus, dodot vairāk gaismas, vietas un barības vielu mežā paliekošajiem kokiem.

Meža īpašnieka galvenie ieguvumi, pārdodot ciršanas tiesības
1. Zeme, uz kuras aug mežs, paliek meža saimnieka īpašumā. Tas var palikt mantojumā nākamajām paaudzēm. Turklāt, ja rodas nepieciešamība, to jebkurā brīdī var pārdot. Pārdodot ciršanas tiesības, īpašnieks saņem naudu par darījumu, ietaupa laiku un nerada sev papildu tēriņus.
2. Ciršanas tiesību darījumiem ir 7,5 % nodoklis, kas veidojas, ieturot 10 % iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no apliekamā ienākuma, kas attiecīgi ir 75 % no pārdošanas cenas.
3. Ja pārdevējs ir fiziska persona un neveic saimniecisko darbību, pircēja pienākums ir ieturēt IIN no pārdošanas cenas un pārdevēja vietā veikt nodokļu pārskaitījumu, iemaksājot to valsts budžetā.
Ne tik pozitīvi no īpašnieka skatpunkta vērtējams fakts, ka, pārdodot ciršanas tiesības, viņam vēl nav zināms izstrādes plāns un cērtamais apjoms, jo pircējs ir samaksājis par tiesībām sagatavot mežu ciršanai un saņemt ciršanas apliecinājumu atbilstoši savam cenu piedāvājumam.

Kontakti

P.-Pt. 9:00-18:00

Nosūtīt pieteikumu