Kā izdevīgāk pārdot mežu? Ekspertu ieteikumi

Meža pārdošana būtiski neatšķiras no jebkura cita nekustamā īpašuma pārdošanas. Tomēr atšķirībā, piemēram, no lauksaimniecības zemes, koksnes tirgus un līdz ar to arī meža cena var būt ļoti mainīga.

Mežu var pārdot dažādi: kā cirsmu, augošus kokus vai meža īpašumu. Piedāvājot tirgū cirsmu, saimnieks jau ir parūpējies par meža sagatavošanu ciršanai un ieguvis ciršanas apliecinājumu. Līdz ar to cirsmas pircējam ir skaidrs izstrādes plāns, kas minēts ciršanas apliecinājumā, platība, un uzreiz pēc iegādes var sākt mežizstrādes darbus.
Ja īpašniekam nav pieredzes vai brīvu līdzekļu, lai sagatavotu mežu ciršanai, tirgū var piedāvāt augošus kokus. Šajā gadījumā izstrādes plānu organizē un izmaksas sedz pircējs. Pārdodot cirsmu vai augošus kokus, zeme, uz kuras atrodas mežs, paliek pārdevēja īpašumā.
Piedāvājot tirgū meža īpašumu, pārdevējs pārdod zemi ar visiem uz tās augošajiem
kokiem. Šādā gadījumā īpašuma tiesības pāries pie pircēja – jaunā īpašnieka.

Iemesli meža pārdošanai var būt dažādi
Lēmumu pārdot mežu var ietekmēt gan iepriekš plānotas, gan pavisam neparedzētas dzīves situācijas. Piemēram, vēlme veikt investīcijas un uzlabot finansiālo stāvokli. Var būt nepieciešami līdzekļi bērna studijām augstskolā, steidzamiem remontdarbiem. Meža īpašums laika gaitā var kļūt par apgrūtinājumu, jo rūpes par mežu prasa zināšanas un ieguldījumus. Nereti meža īpašnieks dzīvo vienā Latvijas reģionā, bet mežs atrodas pavisam. Tas apgrūtina meža apsaimniekošanu, jo prasa vairāk laika un resursu. Meži ir visas sabiedrības nacionālā bagātība un atjaunojams resurss. Vienlaikus tas ir arī meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošs aktīvs jeb resurss, no kura gūt ieņēmumus. Darot to gudri un pareizi, mežs nekur nepazudīs un tiks saglabāts nākamajām paaudzēm. To paredz valsts likumdošana un regulējums, nodrošinot meža ilgtspējīgu attīstību.

Kā sagatavoties pārdošanai?
Ir īpašnieki, kuri gatavi pārdot īpašumu, bet nav nokārtojuši īpašuma tiesības. Šādas situācijas iespējamas, kad mežs ir mantots vai saņemts dāvinājumā, bet jaunais īpašnieks nav nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā un nav tiesīgs pārdot īpašumu. Vienlaikus Valsts zemes dienesta (VZD) datubāzē jābūt reģistrētai gan zemes (uz kuras aug mežs) kadastrālajai vērtībai, gan arī mežaudzes vērtībai. To bez maksas var pārbaudīt VZD portālā kadastrs.lv, ja esi īpašnieks. Ja meža īpašumam ir veikta vismaz pirmreizēja meža inventarizācija, mežaudzes vērtībai jau vajadzētu būt reģistrētai. Ja tādas nav, jāiesniedz pieprasījums Valsts meža dienestā ar lūgumu noteikt meža īpašuma mežaudzes vērtību. Saņemtā izziņa jāiesniedz VZD. Kad īpašumtiesības ir reģistrētas un meža īpašuma dokumenti ir sakārtoti, pārliecinies, vai tev ir derīgs personu apliecinošs dokuments.

Vēlies pārdot tikai daļu meža īpašuma?
Ja vēlies pārdot tikai daļu no meža īpašuma, piemēram, divus hektārus no desmit, būs jāveic īpašuma sadale. Plānotā sadale ir jānoteic zemes robežu plānā vai meža nogabalu plānā, iezīmējot robežu, pa kuru dalīsi īpašumu, un obligāti jāiesniedz saskaņošanai pašvaldībā. Pēc pašvaldības lēmuma saņemšanas jāpiesaista sertificēts mērnieks. Process nav ātrs, tas var ilgt gadu vai vairāk. Sadalot īpašumu, būs divi jauni meža īpašumi, katrs ar savu kadastra numuru. Lai veiktu tālāku pārdošanu, katram jaunizveidotajam īpašumam būs nepieciešama jauna meža taksācija un mežaudzes vērtība.

Esi gatavs dažādam cenu piedāvājumam!
Lai arī nekustamā īpašuma tirgus ir samērā stabils, visbiežāk ar augošu tendenci, meža īpašuma pārdošanas gadījumā var iegūt ļoti atšķirīgus cenas piedāvājumus. Raksturojot meža īpašuma vērtību kopumā, tā veidojas no zemes vērtības attiecīgajā reģionā atkarībā no tās auglības un atrašanās vietas – īpašuma vērtības stabilās daļas. Taču otrā daļa ir mainīga, ko nosaka koki, kas aug uz šīs zemes, un mežizstrādes apstākļi. Svarīga ir gan mežā augošo koku sugu aktuālā cena tirgū, gan paredzamā mežizstrādes cena (kāda tehnika, iesaistītie cilvēkresursi būs nepieciešami; vai tuvumā ir ceļš; vai mežizstrāde veicama vien noteiktos gada periodos), gan koksnes izvešana no meža un aizvešana uz nodošanas punktiem (transporta izmaksas veido lielu daļu mežizstrādes izdevumu). Piedāvātās cenas atšķirība var būt izskaidrojama arī ar to, ka uzņēmumam ir interese darboties tieši konkrētajā reģionā, tāpēc tas gatavs maksāt vairāk. Iespējams, pircējs gatavs vairāk maksāt par tavā mežā pieejamo koksnes sortimentu. Pirms darījuma pārliecinies, vai esi uzsācis sarunu ar tiešo pircēju! Diemžēl arī šajā tirgū darbojas spekulanti, kuri bez tālāka nodoma iegādāties meža īpašumu piesola neadekvāti augstu cenu, maldinot par īpašuma vērtību un izjaucot reālu darījumu. Ja pircējs pēc konkurenta “likvidēšanas” sāk samazināt cenu vai neadekvāti ilgi vilcinās ar pirkšanas formalitāšu kārtošanu, iespējams, darījuma cena ir izdomāta un darījums nenotiks. Lai pēc iespējas izdevīgāk pārdotu meža īpašumu, visdrošāk ir pašam sekot līdzi tirgus tendencēm, veikt izpēti un salīdzināt potenciālo pircēju piedāvātās cenas.

Nezaudē modrību arī ar sertificētu vērtētāju!
Protams, var izmantot sertificētu vērtētāju pakalpojumus, lai noteiktu pārdodamā meža cenu. Arī šajā gadījumā iegūtais vērtējums būs tikai orientējošs, atbilstošs koksnes cenām brīdī, kad novērtējums veikts. Tāpēc jāseko tirgus tendencēm, lai saprastu, kad būs piemērotākais brīdis pārdošanai. Kad esi mežu pārdevis, neaizmirsti par nodokļiem! Pārliecinies jau pirms darījuma, vai un cik liela summa tam būs jāatvēl! Esam pieradināti pie domas, ka meža vērtība ilgtermiņā pieaug. Vienlaikus jāatceras, ka aug inflācija, ceļas degvielas un citu preču un pakalpojumu cenas, kas “izlīdzinās” šķietamo starpību starp meža vērtību kādreiz un tagad.

Kontakti

P.-Pt. 9:00-18:00

Nosūtīt pieteikumu